Píšeme pro Vás Blog

Co jsme se dozvěděli na pátém bloku kurzu…

WS Výpočet uhlíkové stopy

Praktický workshop v rámci pátého bloku kurzu Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám I. se věnoval uhlíkové stopě společností a uhlíkovému auditu. Toto téma představili odborníci Lukáš Ferkl a Anna Zora Kloužková ze společnosti Envitrail. Díky auditu uhlíkové stopy mohou firmy vyčíslit svůj dopad na změnu klimatu, podpořit marketing, vyhovět legislativní povinnosti nebo požadavkům zákazníků. Jedná se také o nástroj v oblasti risk managementu.

Během workshopu se účastníci nejprve seznámili s konceptem uhlíkové stopy. Uhlíková stopa firmy má fyzikální podstatu, jedná se o množství skleníkových plynů, které firma vypustí do atmosféry v důsledku své činnosti. Počítá se ve dvou základních formách: buď jako uhlíková stopa firmy, nebo jako uhlíková stopa produktu. Cílem auditu uhlíkové stopy je primárně snížit dopad firmy na životní prostředí, dále pak optimalizovat procesy a energetickou spotřebu, začlenit data do ESG strategie firmy nebo vytvořit auditní doklad pro potřeby investorů a bank. 

Lukáš Ferkl však současně upozornil na to, že uhlíková stopa je pouze číslo. K získání zásadních informací je třeba udělat komplexní analýzu emisí a plán dekarbonizace. Uhlíková stopa také není jediným ukazatelem, který by firmy měly sledovat, jelikož emise skleníkových plynů nejsou jediným vlivem, který mají firmy na planetu. Přednášející tak zdůraznil potřebu posuzovat uhlíkovou stopu komplexně, v kontextu dalších kategorií ESG.

Dalším důležitým bodem workshopu byla standardizace a certifikace. Používané standardy k výpočtu uhlíkové stopy jsou GHG Protocol a norma ISO 14000. Standardy dělí emise do různých kategorií, ale v principu jsou do značné míry kompatibilní. Nicméně je důležité, aby autor standardu, autor výpočtu a certifikační autorita nebyly stejné subjekty. Je dobré se tedy na trhu vyvarovat tzv. „all-in-one“ nabídkám.

Ve druhé fázi workshopu se konaly skupinové aktivity a diskuse, které umožnily účastníkům vyzkoušet si práci auditora uhlíkové stopy ve zjednodušené formě. Dle zadání měli účastníci nakreslit schéma fungování organizace a vypočíst emise oxidu uhličitého z hlavních aktivit společnosti. Dále pak navrhnout opatření, která by vedla ke snížení množství produkovaných emisí a také k dosažení úspor. Tato interaktivní a participativní forma workshopu umožnila výměnu zkušeností mezi účastníky a vedla k další diskusi. 

CE a co dál?

Na poslední webináři představila Magdaléna Prunerová z MgC Group (a zároveň účastnice našeho kurzu) koncept cirkulárního myšlení v byznysu. Jedná se o nástroj pro manažery s cílem porozumět jádru problému i kontextu a nalézt řešení, která budou v souladu s byznysem i přírodou.

Pavlína Kulhánková z MPO, které poskytlo Cirkulární akademii záštitu, mluvila o zajímavých legislativních návrzích spojených s cirkulární ekonomikou, například o ekodesignu, uhlíkovém clu nebo digitálních pasech. Dále představila možnosti financování rozvoje cirkulárního byznysu a zdůraznila, že klíčová je prevence vzniku odpadu a ne zpracovávání odpadu jako takového, které bývá s cirkularitou nejčastěji spojováno.

Dagmar Milerová Prášková nakonec představila klíčové zdroje pro studium CE a shrnula téma cirkulárních metrik pro firmy a  další možnosti členství v podobně smýšlejících asociacích. Neformální zakončení s členy kurzu proběhne při příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí a v červnu bude ještě realizována další exkurze, tentokrát do Mondi Štětí.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy