Píšeme pro Vás Blog

Jak financovat cirkulární projekty

Na závěrečném webináři druhého bloku kurzu, který byl vzhledem k důležitosti tématu otevřený i veřejnosti, se účastníci dozvěděli o možnostech financování cirkulárních a udržitelných projektů ze soukromého i veřejného sektoru. 

Nabídka Komerční banky

Zelené portfolio Komerční banky představila specialistka na ESG, udržitelnost a řízení environmentálních a sociálních rizik Eva Chvalkovská. Hlavně velké firmy si žádají o zelený úvěr, kde fungují podobná kritéria jako u zelených dluhopisů splňující mezinárodní normy a žadatel musí prokázat environmentální přínos. Financovány jsou takto například projekty zaměřené na energetická opatření v budovách, cirkulární ekonomiku/odpadové hospodářství, čistou mobilitu nebo obnovitelné zdroje energie (OZE). Banka dále poskytuje tzv. úvěr vázaný na cíle udržitelnosti, kde si firma dává několikaleté závazky na určité cíle udržitelnosti a každý rok vyhodnocuje jejich naplňování. Banka také poskytuje záruky, které mají sice  nižší zajištění úvěru, ale snazší schvalování a jsou například určené i pro sociální podniky (EuroGreen, EuroSocial).

Cirkulární veřejné dotace

Michala Pešková z poradenské firmy MIDA Consulting vysvětlila důležité dotační pojmy, představila základní požadavky pro žadatele a prošla celý proces, začínající podnikatelským záměrem, samotnou žádostí o dotaci, její vyhodnocení a končící udržitelností projektu ve smyslu, že samotný projekt musí být životaschopný i po vyčerpání dotace. Dále hovořila o třech klíčových oblastech v oblasti dotací: jedná se za prvé o výzkum, vývoj, inovace (průmyslový výzkum, experimentální vývoj), kterému se věnuje dotační program OPTAK, TAČR,  mezinárodní výzvy i technologická inkubace CzechInvestu. Za druhé jde o výrobu, digitalizaci a propagaci, kde jsou podporovány projekty na ekoinovace do výroby a ekodesign (stroje, automatizace výroby atd.). Třetím tématem je ekoenergie, úspory a cirkulární ekonomika, kde jsou financovány úspory energie, OZE, udržitelné hospodaření s vodou nebo nízkouhlíkové technologie.

Další grantové příležitosti

Tipy na další grantové příležitosti představil Jakub Masri z Jihomoravské inovační agentury (JIC), zaměřené na podporu implementace cirkulárních řešení. Představil podrobněji projekty Up2Circ, Gemstone, STAGE nebo GreenSME a konkrétní podpořené projekty, jejichž financování přichází ze zdrojů Evropské unie.

Shrnout webinář bychom mohli takto: malé i střední firmy by se měly zaměřit na tvorbu vlastní strategie udržitelnosti, protože jim to může pomoci v získání zelených investic a dotací a určení udržitelného směru podnikání. Není na co čekat, finanční prostředky vynakládané z EU jsou v tomto rozpočtovém období velké. V neposlední řadě je vhodné zvážit konzultaci s experty nejen v oboru udržitelnosti, ale i dotačních programů.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy