Píšeme pro Vás Blog

Čtvrtý blok kurzu – jak na nákupy a digitalizaci

Téma cirkularity v nákupech, nebo jinými slovy odpovědné spotřeby, by mělo být hlavním bodem všech firemních strategií. Často však firmy nevědí, jak na to, a proto jsme se věnovali cirkulárním principům v nakupování ve IV. bloku kurzu Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám I. Neméně zásadním tématem v cirkulární ekonomice je také digitalizace, která tvoří páteř cirkulární ekonomiky, ale nelze k ní přistupovat bez kritických otázek.

Cirkulární nákupy

Dagmar Milerová Prášková představila digitalizaci z pohledu čísel a průzkumů. Věděli jste, že podle dat společnosti IPSOS se až ⅔ obyvatel se považují za udržitelné či etické spotřebitele? Jenže v praxi jde hlavně o důsledné třídění odpadu, instalaci úsporných žárovek a šetření energiemi a vodou. Průzkum také ukázal, že v současné době je strašákem inflace a ochota připlácet za udržitelnější produkty poměrně výrazně klesá.

V otázce nakupování je hlavní, abychom si uvědomili, že nejudržitelnější je nakupovat pouze to, co doopravdy potřebuje a nejlepší výrobky jsou ty, které již máme. Je důležité také přemýšlet v souladu s principy „R“ cirkulární ekonomiky (refuse, reduce, renew, reuse, repair, refurbish, repurpose, recycle, recover) a zaměřit se například na alternativní formy spotřeby, jako je sdílení, pronájem nebo produkt jako služba. A co je nejzásadnější? Zaměřit se na to, kde můžete mít opravdu dopad (tedy pokud velká ropná společnost začne nakupovat recyklovaný papír, velký vliv to mít nebude).

V nakupování také čelíme nejrůznějším výzvám a překážkám. Lidé často nevědí, že existují udržitelnější řešení, nechtějí měnit zavedenou praxi, „protože to tak dělají dlouho“. Překážkou může být také cena, která je často vyšší, ale když se zohlední celý životní cyklus výrobku, vycházejí pak udržitelnější řešení často lépe (nejen z pohledu dopadů na životní prostředí, ale i z ekonomického hlediska).

Příklad z praxe představil Jakub Mastík ze společnosti NAVZDORY, která se zabývá upcyklací produktů a výrobků, které by skončily na skládce či ve spalovně. Představil příklady, kdy spolupracovali se subjekty státní správy (zakázka na dárkové předměty), Vysokou školou báňskou nebo podporovali neziskový sektor.

Digitalizace

Digitalizace s sebou přináší bezesporu mnoho výhod. Mezi ně patří například zlepšení existujících procesů a struktur (zvýšení efektivity využívání zdrojů a energie o nejméně 20 %), transformace směrem k větší transparentnosti, nastavení procesů pro sledování pokroku, kompletní přehled o dodavatelských řetězcích a další.

Velmi často digitalizace umožňuje inovace v oblasti CE, často je digitalizace i impulzem k vytvoření zcela nového cirkulárního řešení. Digitální inovace a inovace v CE mají pozitivní korelaci. Digitalizace u inovací v oblasti CE je většinou využívána pro propojování dat, partnerů, zařízení a zákazníků v hodnotovém řetězci. Digitalizace umožňuje efektivní využití dat pro navrhování a zavádění oběhových řešení a např. využití vedlejších toků.

Co se hrozeb týče, nelze opomenout negativní dopady digitalizace na životní prostředí, které vyplývají především ze spotřeby energie a z emisí skleníkových plynů vzniklých při provozu zařízení, systémů a infrastruktur. Je to také těžba a zpracování surovin potřebných k výrobě zařízení a infrastruktur, která má četné sociální a environmentální dopady. V rámci Internetu věcí (Internet of Things: síť fyzických zařízení pro propojování dat) roste počet elektronických komponent a digitálních technologií a také využívání senzorů a síťových digitálních technologií v každodenním životě (např. čipy ve výrobcích nebo mikroelektronika v textiliích), což může ztěžovat řádnou likvidaci a využití elektronických materiálů. A velkým problémem je samozřejmě také elektronický odpad, protože představuje nejrychleji rostoucí tok odpadu na světě.

Aktuální trendy v digitalizaci na kurzu představil Robert Keil, vedoucí Národního centra Průmyslu 4.0. Tato akademicko-průmyslová platforma propojuje inovační leadery, univerzity, firmy a oborové organizace, aby společně přispívali k rozvoji Průmyslu 4.0 a digitalizace v České republice. Momentálně je klíčové téma práce s daty, umělá inteligence, kybernetická a energetická bezpečnost a klíčové kompetence zaměstnanců. V budoucnu to bude, s ohledem na ESG, větší důraz kladen na posuzování životního cyklus výrobku, uhlíková stopa a energetická optimalizace.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy